Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87        email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

AVÍS LEGAL

Avís legal i condicions d'ús

Sobre Rectificados Carcassona

RECTIFICADORA CARCASSONA-RECORD,S.A.U. (“Rectificados Carcassona”) es el titular de del lloc web www.rectificadoscarcassona.com (“Lloc web”) amb CIF núm. A08891798 i domicili social en *Trav. Industrial, 27, 08907 L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona. Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del correu electrònic en rectificadora@rectificadora-cr.com i per telèfon en 933211287.

Privacitat

T’informem que totes les dades subministrades a Rectificados Carcassona es tractaran amb confidencialitat i responsabilitat per part de Rectificados Carcassona de conformitat amb la Política de Privacidad.

Cookies

L’ús de cookies en el Lloc web es regula en la Política de Cookies.

Ús del lloc web

L’Usuari acorda fer un ús adequat, diligent i legal del Lloc web i, en particular: (i) utilitzar el Lloc web per als fins previstos, és a dir, la informació sobre els nostres serveis, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el Lloc web o els seus continguts per a fins il·legals, o per a fins que van en contra de l’ordre públic, de la moral i dels bons costums; (*ii) respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial del Lloc web i dels seus continguts, així com tots els drets que corresponen a Rectificadora *Carcassona-Rècord S.A.O.; (*iii) no reproduir, copiar, convertir, modificar, distribuir, mostrar públicament o fer disponible al públic el Lloc web o qualsevol dels seus contingut o qualsevol modificació d’aquest; (*iv) l’Usuari serà responsable per qualsevol pèrdua o mal sofert per Rectificadora *Carcassona-Rècord S.A.O a causa d’un ús indegut directe o indirecte per part de l’Usuari del Lloc web, les disposicions dels “Textos Legals” (conjuntament referits a, el present Avís Legal i Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies) i la legislació aplicable.

Responsabilitat i garanties

Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i/o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels Usuaris, motivades per causes alienes a Rectificadora Carcassona-Record S.A.U., que impedeixin o retardin la navegació pel Lloc web, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de permetre l’accés per causes no imputables a Rectificadora Carcassona-Record S.A.U., degudes a l’Usuari, a tercers, o a supòsits de força major.

No obstant això, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. declara que ha adoptat i adoptarà, si escau, totes les mesures necessàries dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el correcte funcionament del Lloc web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control, manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa.

Així mateix, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no es fa responsable per la utilització que l’Usuari realitzi del contingut del Lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualssevol altres drets de tercers. Així mateix, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no es responsabilitza dels errors o omissions dels quals pogués emmalaltir el contingut de les mateixes o altres als quals es pugui accedir a través d’elles. Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. tampoc podrà ser considerada responsable de qualssevol danys derivats de la utilització del Lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en elles es facilita.

Finalment, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic i, en conseqüència, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’Usuari o a tercers.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets de propietat intel·lectual i industrial incorporats en el Lloc web, el disseny gràfic i els codis informàtics, així com els signes i marques distintius, el text, imatges, vídeos mostrats són propietat de Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. o dels seus llicenciadors. Tots els drets en relació amb aquest contingut estan reservats i s’ha de sol·licitar permís exprés per a la seva utilització i explotació a Rectificadora Carcassona-Record S.A.U.

Qualsevol ús del contingut per al qual Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no hagi concedit l’autorització expressa, sigui directa o indirecta amb ànim de lucre o no, incloent la descàrrega, emmagatzematge, transmissió, divulgació pública, distribució, reproducció o transformació, total o parcial, d’aquests continguts estarà expressament prohibida, per la qual cosa Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. podrà exercir totes les accions judicials i extrajudicials que consideri pertinents davant qualsevol incompliment dels seus drets.

Enllaços de tercers

El present Avís Legal i Condicions d’Ús es refereixen únicament al Lloc web de Rectificadora Carcassona-Record S.A.U., i no s’aplica a enllaços, pàgines web i/o aplicacions de tercers accessibles a través del mateix o, en general, qualsevol altre servei proporcionat per tercers. Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc web i el seu accés als mateixos a través del Lloc web tampoc implica que Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. recomani o aprovi el seu contingut.

En conseqüència, Rectificadora Carcassona-Record S.A.U. no assumeix cap mena de responsabilitat que pugui derivar-se d’aquests, i en el cas d’accedir a altres xarxes o recursos informàtics, l’Usuari, assumirà el risc i se sotmetrà al que es disposa en les corresponents polítiques d’ús i privacitat.

Legislació i jurisdicció aplicables

El Lloc web en la major mesura admissible per la normativa d’obligat compliment, la legislació aplicable serà el dret comú espanyol.

Els tribunals competents seran els corresponents als de la ciutat de Barcelona. L’anterior s’entendrà sense perjudici de la competència judicial establerta en virtut de la norma imperativa i dels procediments extrajudicials als quals les parts se sotmetin voluntàriament.

Modificacions a aquest Avís Legal i/o textos vinculats

Quan es modifiquin els textos legals (és a dir, el present Avís Legal i Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies), Rectificadora *Carcassona-Rècord S.A.O. es posarà en contacte amb tu a través d’una notificació perquè els canvis siguin acceptats, amb la qual cosa serà aplicable el nou text.

Data d’actualització: 20 d’abril de 2022

logoCRC_blanc

Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87       
email:  rectificadora@rectificadora-cr.com

C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona).

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022 

DADES DE CONTACTE

rectificadora@rectificadora-cr.com
Tel. 93 321 12 87  – Tel. 93 321 12 87
C/ Travessia Indústria, 27. 08907. Hospitalet del Llobregat (Barcelona)

Rectificadora carcassona-Record, S.A.U.  © 2022